دوشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۹

كارآفريني و وضع كلان اقتصادي

اوضاع اقتصادي كشور چطور است؟
- خيلي خرابه و گراني و بيكاري بيداد ميكنه.
- هيچ كجا مثل اين مملكت پول مفت در نمياد.
- بخور ر ونميري هست.
- پول زياده ولي بايد كله ات كار كنه.
- مردم واقعن گرسنه و بدبخت هستند.
و....
نظر شما چيه؟ آيا يكي از نظرهاي فوق را داريد يا نظري متفاوت؟.من و شما زماني ميتوانيم در كار يا كاسبي خود موفق باشيم كه نظر مثبتي نسبت به اوضاع اقتصادي كشور داشته بشيم.ممكن است بگوييد:
- تورم بيداد ميكند، بيكاري روزبروز بيشتر ميشود واين حرفها را اقتصاددانها هم تاييد مي كنند، مگر ميشود بدون توجه به نظر كارشناسان به آينده خوشبين بود؟
انسان كارآفرين طرح يا ايده خاصي را با توجه به شرايط موجود به اجرا مي گذارد. كارآفرين كسي است كه در شرايط واقعي موجود ميتواند كالا يا خدماتي را عرضه كند كه نياز جامعه است، او ممكن است بگويد:
- چه خوب كه تعداد زيادي جوينده كار داريم، من مي توانم براي انتخاب همكاران خود حق انتخاب بيشتري داشته باشم.
- من هم با توجه با ميزان تورم درآمد خود را بيشتر خواهم كرد.
- براي كالا يا خدمات من در هر شرايطي مشتري هست.
واقعيت اينست كه من و شما هيچكدام كارشناس اقتصادي نيستيم و هر نظري هم كه داشته باشيم غير علمي خواهد بود. تازه اگر كارشناس هم باشيم باز نامطلوب بودن وضع اقتصاد كلان كشور به معناي اين نيست كه من و شما هم مجبوريم در صف فقرا بايستيم. روشنتر بگويم بد بودن اقتصاد كشور هرگز به اين معنا نيست كه كار و كاسبي يك انسان كارآفرين هم بد باشد. اگر شما كاسبي خوبي نداريد يعني هنوز نتواسته ايد كالا يا خدمات مناسبي را در اختيار مردمي كه با آنها سركار داريد قرار دهيد.